1. Fraud Attempts Investigator
2. Web Development Quick Reference
3. Изследване на теориите за залеза на западния свят - прекратен
   
family: size: style:

Web Development Quick Reference
Категория
Интернет стандарти, Разработка, Образование, Обучение по информационни технологии, Справочна документация
Цели:
Описването на максимална част от технологиите за интернет разработване, които са възприети като стандарт, в удобен за достъп и приложение вариант. Полученият документ следва да бъде използван, в последствие, за обучение на кадри в областта на интернет разработката.
Обект на описване
HTML, XHTML, XML, CSS, DOM, CGI на W3C
Javascript 2.0 базиран на ECMA-262 на ECMA International
Език/езици на оповестяване, разработване, публикуване
Основни: Английски
Други: Бълагрски
Източници
Описани на официалната интернет страница на проекта
Местоположение/Седалище на проекта
Предпочитано: Пловдив, България
Настоящ адрес на оповестяване и/или публикуване
Автор и основен разработчик
Сходни проекти от България и чужбина
Институции и организации потенциално заинтересовани
Изследване на теориите за залеза на западния свят
Категория
Културология, Философия, История, Хуманитарни науки
Цели
Описание и съпоствавка на най-големите трудове в областа на изучаването на културите и цивилизациите населявали континента Европа, и особено южната и част, и Балканите
Култури обект на изследване и описване
Основни: германска, елинска, келтска, славянска, тракийска
Други: решението предстои
Език/езици на оповестяване, разработване, публикуване
Оповестяване: Български, Английски, Италиански, Испански, Гръцки, Френски, Немски, Румънски, Украински
Разработване и публикуване: решението предстои
Източници
Описани на официалната интернет страница на проекта
Местоположение/Седалище на проекта
Предпочитано: Пловдив, България
Натоящ адрес на оповестяване и/или публикуване
Автор и основен разработчик
Сходни проекти от България и чужбина
Не са открити
Институции и организации потенциално заинтересовани
Fraud Attempts Investigator
Категория
Финанси, Разследвания, Информационн технологии, Образование, Езиково обучение
Цели
Да извърши задълбочено изследване, на най-често прилаганите методи за измами, разпращани по електонната поща и да ги обедини под една форма. Да публикува резултатите на едно място в интернет, както и в печатен формат, ако има съответния интерес от страна на потребителите.
Подроности в „Отвореното писмо“ на
http://egrozdanov.biz.nf/fai/letters/OpenLetter.html
Обект на изследване, разследване и описване
„419 Advanced Fee Fraud“
Език/езици на оповестяване, разработване, публикуване
Основни: Английски, Френски
Други: решението предстои
Местоположение/Седалище на проекта
Предпочитано: Пловдив, България
Натоящ адрес на оповестяване и/или публикуване
оповестяване: http://fai.biz.nf/announce.html
актуално описание: http://fai.biz.nf/Description.xhtml
Автор и основен разработчик
Сходни проекти оповестени или публикувани в интернет
Институции и организации потенциално заинтересовани


hosted by Biz.nf